Zastoupení profesionální kosmetiky Integra pro ČR a SR

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.integra-cr.cz/eshop a ve Školícím centru (Litvínovská 609/3, Praha 9). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“). Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí platným občanským zákoníkem.

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat pouze to zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.integra-cr.cz/eshop nebo zakoupil ve Školícím centru, a které je se zobrazeným zbožím ve shodě. Prodávající se dále zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a dopravu. Objednané zboží Vám bude zasláno smluvními dopravci.

Dopravné při platbě na dobírku:

·         U objednávek nižších než 2 300,- Kč včetně DPH se účtuje dopravné balné ve výši 144,- Kč s DPH.

·         U objednávek vyšších než 2 300,- Kč včetně DPH je doprava zdarma.

Dopravné při platbě na fakturu:

·         U objednávek nižších než 2 300,- Kč včetně DPH se účtuje dopravné balné ve výši 99,- Kč s DPH.

·         U objednávek vyšších než 2 300,- Kč včetně DPH je doprava zdarma.

Osobní odběr zdarma.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere patřičné zboží a stiskne tlačítko „Odeslat objednávku“), je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na stránkách obchodu www.integra-cr.cz/eshop v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na stránkách jako „cena“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Prodávající po přijetí objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí příjem objednávky. Kupující sám nemá možnost objednávku zrušit - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím). Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.

Internetový obchod www.integra-cr.cz/eshop obsahuje veškeré informace, nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy tak, jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název, kód, hlavní charakteristiku a cenu zboží.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů 
a náležitostí.

Místem dodání zboží je fakturační adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud se dodací adresa od adresy dodací neliší. Pokud se dodací adresa liší od adresy fakturační, kupující je povinen tuto adresu vyplnit.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.integra-cr.cz/eshop nebo zakoupil ve Školícím centru, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zaručuje, že osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům. S osobními údaji kupujícího bude nakládáno podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí.

Zpracováváme osobní údaje poskytnuté zákazníkem v průběhu kontraktačního jednání či při uzavření jakékoliv smlouvy s výhradním distributorem značek René D´essay, Integra, D´Lucanni a dále distributorem značky Wimpernwelle. Zpracované osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

Běžné osobní údaje, které při uzavření smlouvy zákazník poskytne např.: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, akademický titul, adresu bydliště nebo provozovny, doručovací adresu, telefonní číslo, IČO, číslo bankovního účtu, …

Osobní údaje jsou poskytovány za účelem řádného uzavření smlouvy, k řádné identifikaci zákazníka a zajištění plnění ze smlouvy. V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména pro komunikaci se zákazníkem (např.: zasílání faktur, upozornění, výzev).

Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřené s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat správce o vysvětlení, opravu, výmaz, omezení zpracování.

Subjekt údajů má právo požádat správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. Neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést u správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů správce nebo jiných osob; oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou  být zejména případy ochrany práv a právních nároků zákazníka.

 

Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně nebo telefonicky (+420 602 469 553) oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo ta není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

C. Reklamační řád

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím smluvního přepravce prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.integra-cr.cz/eshop nebo zakoupené ve Školícím centru reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese Jehličková Miloslava, Strašice 73, 386  01 Strakonice nebo na e-mailové adrese: integra@integra-cr.cz.

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady.
Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu.

D. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad nebo v případě zakoupení ve Školícím centru zákazník dostane daňový doklad na místě.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Ochrana osobních dat. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

 

E. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Odesláním objednávky se kupující zařazuje do příjemců e-mailových novinek. Pro odstranění ze seznamu příjemců o to požádá písemnou formou nebo e-mailem na adresu integra@integra-cr.cz.

 

F. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího (www.integra-cr.cz/obchodni-podminky/) a v písemném znění ve Školícím centru, v den odeslání objednávky kupujícím.

Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

Všechny prodávané výrobky splňují požadavky zákonů a nařízení pro prodej kosmetických produktů v České republice.

Internetové objednávky přes e-shop
Telefonické objednávky
Doprava u objednávek nad 2300,- Kč ZDARMA
Vaše dotazy
Integra kosmetika | Internetový obchod | Spolupráce | Školící centrum Integra | Obchodní podmínky | Kontakty

Kosmetika Integra - značka profesionální pleťové kosmetiky. Díky používání moderní technologie a inovacím výzkumu v tomto oboru, vyvinul tým laboratoří komplexní systém velmi účinných přípravků, které jsou přizpůsobeny potřebám všech typů pleti. Vysoká kvalita jednotlivých výrobků umožnila firmě dostat se na mezinárodní trhy. V současné době má značka Integra významné postavení v mnoha zemích světa.

Řada Azuleno pro nadměrně citlivou pleť. Řada Active pro stresovanou a unavenou pleť. Řada Jalea Real s okysličujícím účinkem. Řada Purifiant pro problematickou, mastnou a aknózní pleť. Speciální produkty - biologické koncentráty Sensitive, Fito Active a Fito ACN a mrkvová emulze. Profesionální péče Pure Gold 24K ovlivňující buněčné funkce a pomáhající omlazovat pleť. Profesionální péče Caspian pro regeneraci pleti s výtažky z čistého íránského kaviáru. Řada Thermae thalasso SPA je speciální okysličující ošetření s obsahem přírodní mořské vody Quinton. Řada Thermae marine pro profesionální depigmentační ošetření.

Kosmetika Integra Kosmetika Integra - Pure Gold
Kosmetika Integra - Thermae Thalasso SPA
Kosmetika Integra - Thermae Marine
Kosmetika Integra - Caspian Pure Caviar

Partneři

Módní blog je internetový časopis nejen o módě Trener-online.cz je váš pomocník při posilování a hubnutí. Spalte tuky a získejte svaly. Tréninkové plány a jídelníčky pro spalování tuků a nabírání svalové hmoty. Nase-miminko.cz - eshop s dětským a novorozeneckým oblečením, těhtenské polštáře a hračky pro mimninka.


www.integra-cr.cz Copyright © 2010 - 2023. Všechna práva vyhrazena.
Designed & Programmed by www.online4u.cz

Bezpečnostní agentura Náhradní plnění 2012

Partneři: Jazykové studio Bon-mot | www.bon-mot.cz  Beautis - inteligentní systém pro řízení kosmetického salonu  První osobní trenér na internetu - Trener-online.cz